Overige informatie

Op obs De Driemaster wordt er in een doorgaande leerlijn gebruik gemaakt van ICT-middelen. Van groep 1 t/m 3 worden er soms activiteiten op de computer gedaan of op het digibord. In groep 4 maken de leerlingen kennis met de digitale methode Snappet voor de taal- en rekenlessen, naast het aanbod op papier. Het ontwikkelen van de fijne motoriek is hier nog erg belangrijk.
Vanaf groep 4 hebben de leerlingen een eigen Chromebook tot hun beschikking. Ze kunnen hier hun lessen op maken, maar leren ook allerlei ICT-vaardigheden. 
Vanaf groep 5 hebben de leerlingen een eigen schoolmail, waarmee ze binnen office 365 kunnen werken met Word, Powerpoint, etc. Daarnaast zit hier ook een functie van Teams om te kunnen 'vergaderen' met elkaar of de leerkracht, wat fijn is bij online lessen. Ze leren documenten delen en feedback verwerken, presentaties maken en een spreekbeurt voorbereiden.
Om dit veilig te laten gebeuren krijgen de leerlingen jaarlijks lessen over Mediawijsheid. Hierbij krijgen ze lessen over nepnieuw, fishing, online pesten, beveiliging, influencers en datadiefstal. Zo worden ze klaargestoomd op een digitale wereld. 

Om alles in goede banen te leiden (denk aan alle licenties, wachtwoorden, onderhoud devices, ondersteuning team) hebben we een ict'er onder onze collega's. 
 

Net als op alle scholen in Nederland, wordt er ook bij ons op school weleens gepest. Wij hebben hierin een 'no zero' beleid. Pesten wordt niet getolereerd. We werken dagelijks aan een goed klassenklimaat, waarin kinderen zich veilig genoeg moeten voelen om het te melden als ze het idee hebben te worden gepest. Bij melding van pesten gaan we direct in gesprek met de leerling(en) en worden ouders betrokken. Samen staan we hier sterk in en werken we aan een oplossing. Jaarlijks doen we als school ook actief mee aan 'de week tegen pesten'. Hier wordt aandacht besteed aan pesten op school en buiten school, maar ook aandacht besteed aan online pesten. Stichting OVO heeft overkoepelend een protocol veiligheid. Daarnaast hebben wij als school onze eigen anti-pestprotocol ontwikkeld voor ouder, kind en leerkracht in samenwerking met onze werkgroep 'gedrag'. 

Hier vindt u ons anti-pestprotocol van De Driemaster.
 

Stagiaires van Mbo(4), Hbo en de U zijn welkom op De Driemaster. Wij zijn onderdeel van het Platform Samen Opleiden. Binnen het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren bundelen schoolbesturen, scholen en lerarenopleidingen hun krachten om samen een duurzame inrichting van opleiding én professionalisering voor leraren te realiseren. Het Platform zet zich in voor versterking van de samenwerking tussen besturen, scholen en lerarenopleidingen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs rond dit thema. Stagiaires worden behandeld als teamleden in opleiding. We hebben op de werkvloer deskundige begeleiders rondlopen. De stagiaires worden door de scholen toegewezen (waar wij een samenwerking mee hebben) of kunnen ons benaderen voor een gesprek. Afhankelijk van de wederzijdse verwachtingen en of er plaats is in de groepen wordt er dan een stageplek toegewezen.

Eco-Schools is hét wereldwijde keurmerk om leerlingen te stimuleren tot duurzaam denken en doen. Wereldwijd doen er al meer dan 19 miljoen leerlingen in 68 landen mee! De kern van Eco-Schools is dat leerlingen de school van binnenuit verduurzamen. Met behulp van de zeven stappen werken ze toe naar het internationale keurmerk voor duurzame scholen: de Groene Vlag. Ook daarna blijven scholen zich ontwikkelen en vindt er elke twee jaar een audit (keuring) plaats om de Groene Vlag te houden. Obs de Driemaster heeft inmiddels het bronzen- en zilveren certificaat in zijn bezit en is nu bezig met de laatste 2 stappen voor de groene vlag!

Voor meer informatie: https://eco-schools.nl/
Voor een impressie van onze activiteiten: Eco krantenartikelen!
Voor de 10 thema's waar we ons op richten: https://eco-schools.nl/over-eco-schools/hoe-het-werkt/thema-s

 

Schoolondersteuningsprofiel

Iedere school heeft een ondersteuningsprofiel. Daarin staat welke ondersteuning er op de school mogelijk is. Je vindt informatie over:

  • Ondersteuning door de school zelf: wat valt er onder de basisondersteuning.
  • Ondersteuning met hulp van het samenwerkingsverband: welke extra mogelijkheden zijn er voor begeleiding op de school. Bijvoorbeeld in de vorm van arrangementen.

Een SOP wordt door de medezeggenschapsraad (MR) goedgekeurd en openbaar gemaakt.

Klik hier voor het Schoolondersteuningsplan van 2023-2024

Wanneer is extra verlof toegestaan?

LVS voert de leerplicht- en RMC-functie uit in de 10 gemeenten binnen Zuid-Holland Zuid. Ouders moeten ervoor zorgen dat hun kind geregeld naar school gaat. Leerlingen mogen nooit zonder reden van school wegblijven. Een leerling kan vrij krijgen als daarvoor een goede reden is. Dat heet extra verlof. In deze folder leest u wanneer extra verlof is toegestaan. In de schoolapp 'Social Schools' is het extra/bijzonder verlof aan te vragen. 

Mocht u nog vragen hebben over het verlof dan kunt u in eerste instantie contact opnemen met de directie van de school of kunt u informatie aanvragen bij de Dienst Gezondheid &Jeugd ZHZ, afdeling LVS. Telefoon: 078-7708500 E-mail: info@dgjzhz.nl