Ons onderwijs

Het onderwijs op De Driemaster

Veilig leef- en leerklimaat
Bij de start van elk schooljaar staat de groepsvorming en het creëren van een veilig leef- en leerklimaat centraal. Hierbij wordt volgens de methode "Krachtig van start" gewerkt om samen met de kinderen actief bezig te zijn met de groepsvorming. Het afstemmen van onderlinge werkvormen, regels en afspraken en omgangsvormen zorgen ervoor dat de kinderen elkaar steeds beter leren kennen en elkaar durven en kunnen aanspreken. Wij zijn ons bewust dat een veilig leef- en leerklimaat aan de basis staan om te kunnen komen tot leren.

Cultuur en burgerschap
Gedurende het hele jaar wordt er middels vieringen, thema's en lessen aandacht besteed aan de verschillende culturen, godsdiensten en de multiculturele aspecten van onze samenleving. Van en met elkaar leren staat hiermee in alle leerjaren centraal. Op deze wijze draagt ons onderwijs er toe bij dat kinderen inzicht en kennis krijgen van andere culturen, waarbij respect voor de diversiteit, acceptatie en tolerantie voorop staat. Hiermee is burgerschapsvorming op De Driemaster geen vak apart, maar een vanzelfsprekend onderdeel van ons onderwijs dat gericht is op bevordering van sociale integratie en actief burgerschap. Diversiteit verrijkt, verbreedt, verdiept en inspireert de leerlingen! De Driemaster, waar mooie verhalen samenkomen!

Methodiek
Het onderwijs op De Driemaster staat voortdurend in beweging om aan te sluiten bij de talentontwikkeling van onze leerlingen. Bijna alle methodes op De Driemaster zijn dan ook digitaal waardoor alle laatste vernieuwingen, informatie en teksten altijd actueel zijn.

In de onderbouw groep 1 en 2 wordt het onderwijs vormgegeven door thema's en projecten. Het verhaal, thema of onderwerp wordt vanuit de kring aangeboden waarna de kinderen gaan werken of spelen aan tafels, hoeken of heerlijk op de grond. Om recht te doen aan de beweging die jonge kinderen nodig hebben wordt er elk dagdeel buiten en/of in de gymzaal gespeeld. Er is veel aandacht voor de reken- en taalvorming waarbij rekenspelletjes, woordenschat, taalontwikkeling, voorbereidend lezen en schrijven op een speelse wijze aangeboden wordt. Naast de Nederlandse taal is er al vanaf groep 1 ook aandacht voor Engels. Bij de jongste kleuters ligt de nadruk in de eerste periode vooral op het wennen en het ritme van naar school gaan. In een latere fase leren kleuters activiteiten te plannen en gaan ze aan de slag met gerichte werkjes waarbij er aandacht is voor de concentratie en werkhouding. In groep 2 komen hier verplichte opdrachtjes bij gericht op voorbereidend lezen, rekenen en schrijven zodat de overstap naar groep 3 soepel kan verlopen.

In groep 3 wordt er nog altijd vanuit thema's gewerkt, die gestuurd worden door de methodes van Zwijsen die in groep 3 gebruikt worden. Veilig Leren Lezen voor het leesonderwijs, De Zaken voor wereldoriëntatie en Pennenstreken voor het schrijfonderwijs sluiten hierbij perfect op elkaar aan. Daarnaast gebruiken we Getal en Ruimte junior als rekenmethode. De kinderen werken in groep 3 vooral met het materiaal van de methodes en digitale middelen worden als aanvulling op het onderwijsprogramma gebruikt.

In groep 4 t/m 8 vindt een opbouw naar steeds meer digitaal onderwijs plaats. De methodes die hierbij gebruikt worden, spelen over het algemeen in op thema's en onderwerpen die actueel zijn en inspelen op de belevingswereld van de kinderen. Dit maakt dat kinderen meer betrokken zijn bij de thema's, onderwerpen en de leerstof. Een voorbeeld hiervan is Blink geintegreerd, een thematische methode voor natuur, geschiedenis en aardrijkskunde in één. Voor taal- en rekenonderwijs gebruiken we het hulpmiddel Snappet; een digitale methode die het mogelijk maakt om binnen hetzelfde lesdoel, de verwerking af te stemmen op het niveau van de leerling. Middels directe feedback, zien leerlingen of een opdracht goed of fout gemaakt is en worden kinderen opnieuw tot nadenken aangezet. De leerkracht volgt hierbij alle leerlingen op een dashboard waarbij gerichte hulp, feedback of verlengde instructie gegeven kunnen worden. Door de inzet van Snappet heeft de leerkracht dagelijks een overzicht van de leerdoelen, die de leerlingen hebben behaald en wordt het aanbod voor de volgende dag weer afgestemd op wat de leerlingen nodig hebben. Dit maakt het gebruik van toetsen voor taal en rekenen overbodig.

Actieve betrokkenheid van de leerling
Op De Driemaster staat de ontwikkeling van kinderen centraal. Door kinderen actief te betrekken bij de leerdoelen en de keuze van werkpakketten worden zij eigenaar van hun eigen leerproces. Dit proces van leren wordt vastgelegd in een portfolio, een verzameling van de belangrijkste leerdoelen van een periode. Om de ontwikkeling van kinderen voor een langere periode te kunnen meten, wordt er op De Driemaster twee keer per jaar gebruik gemaakt van een leerling volgsysteem van Cito, gericht op de hoofdvakken van taal en rekenen. De uitkomsten van deze ontwikkeling worden in een grafiek weergegeven en is een onderdeel van het portfolio. Op deze manier hebben we een mooi overzicht van de ontwikkeling van het kind, waarover we graag in gesprek gaan met de ouders. Vanaf groep 5 worden ook de kinderen uitgenodigd, hiermee willen we het eigenaarschap van de kinderen vergroten. Vanaf eind groep 6 wordt op De Driemaster op grond van de resultaten al een voorlopig advies gegeven, zodat ouders en kinderen vanaf groep 7 een eerste oriëntatie binnen het voortgezet onderwijs kunnen oppakken.